... دومین مراسم یادواره شهیدان مهدی فتوحی و میرزا مهدی علیمحمدی سال 1392