... مراسم تولد شهید ابراهیم هادی و برگزاری مسابقه کتاب خوانی سال 1397